wzory dokumentów - pozew o alimenty od dziadkaSąd Rejonowy
dla miasto
                                                                                                                        Wydział Rodzinny i Nieletnich
Ul. ...........
01-000 miasto


miasto,dataPowódka: małoletni:
...................oraz ................,
reprezentowani przez matkę,
A..........................., zamieszkałą w miasto, ul......................
Pozwani: ......................wscy, zamieszkali:adres

 
Wartość przedmiotu sporu: 8 000 zł

                                                         Pozew o alimenty 


W imieniu małoletnich: syna J.................o oraz córki Jo..................... wnoszę o:

1.     Na podstawie art. 132 KRiO: zasądzenie od
       
       - pozwanego dziadka na rzecz wnuka kwoty xxx zł
       
       - pozwanego dziadka na rzecz wnuczki kwoty xxx zł

       - pozwanej babki na rzecz wnuka kwoty xxx zł
       
       - pozwanej babki na rzecz wnuczki kwoty xxx zł  miesięcznie, 

     płatnych do rąk matki dziecka do 10 dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia data r.
2.     Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność pozwanych.
3.     Nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności i doręczenie odpisu wyroku.


UZASADNIENIE


Małoletni ..................scy są dziećmi .......iego. Wyrokiem o sygn. akt ........ z dnia ......... r. Sąd Rejonowy dla miasto zasądził od ojca dzieci alimenty w kwocie xxx zł miesięcznie.
Dowód: kopia aktów urodzenia i wyroku  o sygn. akt ......z dnia ..... r. Sąd Rejonowy

Dotychczas prowadzona egzekucja świadczeń alimentacyjnych od ...............go przebiegała z dużą nieregularnością, a od stycznia 2011 r. ponownie jest bezskuteczna.
Dowód: kopia Zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych od Komornika Sądowego w .........

Od xxx roku powódka dwukrotnie wnosiła do Prokuratury wnioski tytułem niewywiązywania się ojca dzieci z obowiązku alimentacyjnego. Sąd w .........wydawał wyroki nakazujące zapłatę alimentów zaległych i bieżących. Jak dotąd alimenty zaległe nie zostały uregulowane, egzekucja komornicza pozostaje bezskuteczna od ośmiu lat.
Dowód: kopie Wyroków nakazowych z 2007 r (sygn akt I......) i z 2009 r. (sygn akt  .....)

Od stycznia .....r. ojciec dzieci ponownie nie wywiązuje się z ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego. Ponadto w styczniu został zatrzymany przez policję, gdyż jechał pod wpływem alkoholu skradzionym samochodem. Obecnie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie w tej sprawie. Mieszka u ...................... w ..............., a oficjalnie nie posiada żadnego majątku. W tej sytuacji nie ma realnych możliwości uzyskania od zobowiązanego należnych małoletnim powodom alimentów.

W związku z powyższym z mocy przepisu art. 132 KRiO powstaje obowiązek alimentacyjny pozwanych, jako zobowiązanych w dalszej kolejności. Pozwani są bowiem rodzicami K................o, a tym samym dziadkami małoletnich powodów.

Będąc wyłącznie na utrzymaniu matki dzieci znajdują się w niedostatku. Zarabia ona około ......... miesięcznie, a jako samotna matka nie jest w stanie podjąć pracy na drugim etacie i jednocześnie sprawować opieki nad dwójką małoletnich dzieci. Ojciec dzieci nie uczestniczy w ich codziennym wychowaniu i cały ciężar wychowania oraz utrzymania małoletnich spoczywa obecnie wyłącznie na matce.

Od czasu ostatniego wyroku w sprawie alimentów zmieniła się także diametralnie sytuacja życiowa małoletnich i ich matki. W .....r. zamieszkiwali we wspólnym gospodarstwie domowym z babcią powódki, która zmarła w  r., a która wspierała powódkę i jej dzieci finansowo ze swojej skromnej emerytury.
Przy tym należy podkreślić wysokie koszty życia w stolicy oraz ogromny wzrost cen od czasu ostatniego wyroku sądu, a także rosnące z wiekiem potrzeby dzieci.
W ....r. powódka rozpoczęła pracę w ....., dzieciom nie przysługują świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, gdyż miesięczny dochód przekracza ustawowy limit o kilkanaście zł.

Obecnie znaczne kwoty pochłania konieczność zapewnienia mieszkania sobie i dzieciom – czynsz z opłatami wynosi około xxx, prąd i gaz około zzz, bilet miesięczny matki xxx oraz telefon i internet xxx. Ponadto za mieszkanie należy uiścić opłatę z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, którą w tym roku podniesiono z xxxzł do xxxxxx zł. Obecnie toczy się postępowanie odwoławcze w tej sprawie.
Nie są to jedyne stałe wydatki, które pochłaniają ponad połowę pensji matki powodów. Warto przy tym podkreślić, że koszty utrzymania dzieci obejmują również opłaty za szkołę: około xxx miesięcznie (wyżywienie, świetlica, Rada Rodziców, Rada Klasowa, wycieczki szkolne do kin, teatrów, muzeów, bilety na przejazd).
Dowód: kserokopia zawiadomienia ze Spółdzielni Mieszkaniowej oraz oryginały rachunków i faktur do wglądu Sądu

Z pozostałej kwoty około ....... muszą utrzymać się trzy osoby – matka i dwoje dzieci, z czego większość jest przeznaczana na żywność. Rodzina żyje na granicy ubóstwa.
Do tego dochodzą jeszcze koszty zakupu ubrań i butów dla dzieci, które dynamicznie rosnąc, stale potrzebują większych rzeczy. Ze względu na odmienną płeć ubrania syna nie nadają się dla córki.
Bez regularnie płaconych alimentów matka sama nie jest w stanie podołać utrzymaniu trzech osób.

Od września .....r. ..... rozpocznie naukę w pierwszej klasie , zatem potrzebny będzie zakup dwóch szkolnych wyprawek, same podręczniki to koszt około xxxx zł.
Ponadto małoletni  są dziećmi chorowitymi, pod stałą opieką lekarzy specjalistów, wymagają drogich, specjalistycznych leków. (W r. np. brali lek .....– koszt około xxx zł za opak – 6 opak to xxxzł, córka lek na xxxxx  xxxzł opak – 3 opakowania to xxx zł.)  Obecnie ..........a jest nadal pod opieką: alergologa i laryngologa – w czerwcu planowany jest ponowny zabieg wycięcia migdałów w ...., oraz lekarza okulisty – nosi okulary, które należy w tym roku wymienić na większe i mocniejsze – koszt około xxx zł. .............jest pod opieką ortodonty w  Centrum Stomatologii, na jesieni konieczny będzie aparat korekcyjny – koszt około xxx zł.
W marcu br. zdiagnozowano poważne skrzywienie kręgosłupa u obojga dzieci, w kwietniu rozpoczynają rehabilitację w szpitalu przy ul. . Powinni regularnie uczęszczać na zajęcia na basenie, ale ze względu na koszty nie jest to w tej chwili możliwe.
Dowód: faktury za leki do wglądu Sądu

Ze względu na zły stan zdrowia dzieci i alergię zalecany jest przez lekarzy pobyt w górach lub nad morzem w okresie wakacyjnym. Bez wsparcia finansowego w postaci regularnych alimentów taki wyjazd nie będzie możliwy.
Ponadto istnieje jeszcze szereg innych usprawiedliwionych potrzeb ośmiolatka i sześciolatki, jak chociażby książki i zabawki edukacyjne oraz sport, na które niestety brakuje środków. Małoletnia przejawia duże zdolności artystyczne i językowe, .... zaś sportowe i matematyczne. Bez wsparcia finansowego nie jest możliwy rozwój dzieci w tych kierunkach (dodatkowe zajęcia, sprzęt sportowy, materiały plastyczne).

W żadnym z przepisów ustawodawca nie zdefiniował pojęcia niedostatku, jednakże liczne próby w tym zakresie podejmował Sąd Najwyższy, stwierdzając m.in. w wyroku z dnia 20.01.2000 r. w sprawie sygn. CKN 1187/99, że w niedostatku pozostaje nie tylko taki uprawniony, który nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, ale także taki, którego usprawiedliwione potrzeby nie są w pełni zaspokojone.

Przenosząc te rozważania na grunt niniejszej sprawy należy stwierdzić, że małoletni znajdują się w niedostatku, albowiem dochody ich matki nie wystarczają na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb w zakresie ich utrzymania, ubrania i wyżywienia oraz leczenia i edukacji. Powoduje to powstanie obowiązku alimentacyjnego ich dziadków, stosownie do treści art. 132 KRiO, jako zobowiązanych w dalszej kolejności.

Sytuacja materialna pozwanych jest bardzo dobra. Czworo dzieci państwa ..... jest na własnym utrzymaniu. Najmłodsza pełnoletnia już córka pracuje zarobkowo. Państwo posiadają własny dom i ziemię. Gospodarstwo zostało przepisane na najstarszą córkę , z tego tytułu otrzymują rolniczą rentę strukturalną.
Oprócz tego oboje  nadal pracują w szarej strefie. W ciągu ostatnich kilku lat ich sytuacja materialna poprawiła się na tyle, że przeprowadzili remont domu: tynkowanie, wymiana okien, drzwi, założono centralne ogrzewanie oraz mebli (koszt około 15 000 zł). Ponadto bez względu na osiągane dochody dysponują płodami rolnymi z własnej hodowli na własne potrzeby: mleko, jaja, drób, ziemniaki, warzywa, owoce – więc nie ponoszą tak wysokich kosztów na wyżywienie jak ma to miejsce w mieście.
Dokładna wysokość osiąganego miesięcznie dochodu nie jest powódce znana. Jedynie Sąd może powołać jako dowód PIT z Urzędu Skarbowego lub dokumenty z KRUS by zbadać tę sprawę obiektywnie, a nie opierając się jedynie na zeznaniach.

Uzasadniając wysokość dochodzonej od dziadków renty alimentacyjnej, stwierdzić należy, że zgodnie z przepisem art. 132 KRiO zobowiązany w dalszej kolejności odpowiada za własne zobowiązanie, a nie za dług osoby, która go wyprzedza w kolejności.
Jednocześnie żądanie ustalenia okresu obowiązku alimentacyjnego dziadków od dnia  podyktowane jest faktem, że ojciec dzieci ponownie nie wypełnia ciążącego na nim obowiązku nałożonego wyrokiem tutejszych Sądów.
Ponadto istnieje szansa, iż w Ki ureguluje w międzyczasie alimenty zaległe od roku na rzecz Jakh w kwocie 18 578,37 zł.

Ustalona w wyroku o sygn. akt  z dnia ... r. wysokość alimentów była miarkowana jedynie możliwościami zarobkowymi .....ego, nawet wtedy  nie prowadziła do zaspokojenia w pełni usprawiedliwionych potrzeb małoletnich ......skich. Z chwilą powstania obowiązku alimentacyjnego dziadków zaistniały szanse na zaspokojenie tych potrzeb, albowiem możliwości zarobkowe i sytuacja materialna dziadków jest nieporównywalnie lepsza i bardziej ustabilizowana aniżeli sytuacja ich syna.

Z tych względów wnoszę jak na wstępie.

podpis

Załączniki:
 1. Kopia aktów urodzeniadzieci
 2. Kopia wyroku zasądzającego alimenty od ojca
 3. Kopia pisma od Komornika Sądowego
 4. Kopia Wyroku Nakazowego
 5. Kopia zawiadomienia ze Spółdzielni Mieszkaniowej

3 komentarze:

 1. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 2. Trzymam kciuki za pozytywne zakończenie - oby żadna rodzina nie musiała załatwiać swoich spraw przed sądem - to zawsze ostateczność. Czasem jednak nie ma innej drogi. Powodzenia.

  OdpowiedzUsuń
 3. Trzymam kciuki za Ciebie i aby sprawa szczęśliwie się zakończyła ;)

  OdpowiedzUsuń

Wasze komentarze są mile widziane :)
Cenię konstruktywną krytykę. Nie lubię spamu.
Będę więc kasować komentarze, które są:
obraźliwe,
niezwiązane z tematem wpisu,
napisane jedynie po to, by zareklamować jakąś stronę.